Refresh−Social Lab

Interdisciplinární projekt REFRESH (REFRESH - Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries) je koncipován jako čtyři vzájemně propojené vědeckovýzkumné živé laboratoře (Energy Lab, Industry 4.0 & Automotive Lab, Materials & Environment Lab, Social Lab), které jsou otevřenou platformou pro vícestrannou mezioborovou spolupráci špičkových vědců, odborníků, studentů, firem a zástupců veřejné správy.

Ostravská univerzita je v rámci projektu REFRESH partnerským pracovištěm, jehož úlohou je identifikovat a řešit klíčové celospolečenské problémy související s adaptací moderních technologií v energetice a průmyslu do života ve společnosti (Social Lab).

Role Ostravské univerzity – Social Lab

Hlavním těžištěm činnosti vědců Ostravské univerzity v rámci projektu REFRESH je výzkum v oblasti společenských a humanitních věd se zaměřením na proces spravedlivé transformace, jež povede ke zvýšení životní úrovně obyvatel. 6 výzkumných programů spadajících pod Social lab sledují fenomény ekonomické diverzifikace, nezaměstnanosti, urbanity, kriminality, sociální mobility a rozpadu rodinných vazeb. Na výše uvedenou problematiku nahlíží v historickém, sociálním a geografickém kontextu, zvláštní pozornost věnují znevýhodněným sociálním skupinám, u nichž lze předpokládat nejvyšší míru negativních dopadů transformace. Jejich problematická situace a postoje mohou být jednou z největších překážek pro úspěšné a spravedlivé změny v regionu, které by byly v souladu s aktuálními evropskými strategiemi.

Klíčové aktivity projektu REFRESH

Živé laboratoře

  • Koncept živých laboratoří umožňuje intenzivní mezioborovou vědeckou spolupráci, propojuje vědu a průmysl a usnadňuje transfer výsledků výzkumu do praxe. (Energy Lab, Industry 4.0 & Automative Lab, Materials & Environment Lab, Social Lab)

Inovace a výzkum

  • Zaměření na oblasti udržitelné energie (tzv. dekarbonizace) zvyšující energetickou a surovinovou soběstačnost regionu.
  • Digitalizace průmyslové výroby a automatizace v dopravě vedoucí k vyšší efektivitě, optimalizaci a finančním úsporám.
  • Environmentální technologie a chytré materiálové technologie – vývoj nových materiálů „šitých na míru“ požadavkům moderních průmyslových odvětví.
  • Výzkum procesu spravedlivé transformace, jež povede ke zvyšování životní úrovně obyvatel celého regionu.

Hlavní cíle projektu REFRESH

  • Identifikace a řešení celospolečenských problémů spojených s přijetím moderních technologií.
  • Budování evropské infrastruktury pro výzkum a transfer technologií v oblastech udržitelné energetiky, digitalizace průmyslové výroby, automatizace v dopravě, environmentálních technologiích či chytrých materiálových technologií.
  • Posílení výzkumné excelence v Moravskoslezském kraji.
  • Zvýšení atraktivity regionu jako centra vysokoškolského vzdělávání.
  • Propojení průmyslových partnerů s výzkumnými týmy.

Řešitelé

Hlavním řešitelem projektu REFRESH je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Ostravská univerzita spolu s Moravskoslezským inovačním centrem (MSIC) jsou v pozici partnerů projektu.

Logo